ชุดความรู้
เลือกประเภทเอกสาร ;  Keyword :
 
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 6/4/2565   เอกสารประกอบการอบรมระบาดวิทยา วันที่ 25 มีนาคม 2565 58 
 19/11/2564   แผนยุทธศาสตร์ชาติิการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ.2564-2565 ฉบับสมบูรณ์ 458 
 19/11/2564   แผนยุทธศาสตร์ชาติิการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ.2564-2565 186 
 12/10/2564   แนวทางการดูแลรักษาผู้ที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายจากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 158 
 6/9/2564   คู่มือหลักสูตรการบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบย่อเพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 160 
 6/9/2564   คู่มือการรอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการเพื่อการเข้าถึงบริการและป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ 144 
 6/9/2564   แนวทางการดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 156 
 6/9/2564   คู่มือความรู้สำหรับบุคลากรด่านหน้า เพื่อการดูแลผู้เปราะบาง ทางสังคมและจิตใจ 117 
 16/6/2563   แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ. 2563-2564 1,203 
 10/6/2563   การแทน Code เลขบัตรประชาชน 13 หลัก กรณีไม่มีเลขบัตรประชาชน 347 
 8/6/2563   คู่มือดูแลจิตใจประชาชน สำหรับผู้นำชุมชนและอสม. 599 
 27/4/2563   มาตรการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจากผลกระทบ COVID-19 447 
 27/4/2563   กรอบแนวคิดการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจากผลกระทบวิกฤต Covid-19 457