ชุดความรู้
เลือกประเภทเอกสาร ;  Keyword :
 
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 12/10/2564   แนวทางการดูแลรักษาผู้ที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายจากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 24 
 6/9/2564   คู่มือหลักสูตรการบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบย่อเพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 37 
 6/9/2564   คู่มือการรอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการเพื่อการเข้าถึงบริการและป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ 48 
 6/9/2564   แนวทางการดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 70 
 6/9/2564   คู่มือความรู้สำหรับบุคลากรด่านหน้า เพื่อการดูแลผู้เปราะบาง ทางสังคมและจิตใจ 26 
 16/6/2563   แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ. 2563-2564 842 
 10/6/2563   การแทน Code เลขบัตรประชาชน 13 หลัก กรณีไม่มีเลขบัตรประชาชน 299 
 8/6/2563   คู่มือดูแลจิตใจประชาชน สำหรับผู้นำชุมชนและอสม. 534 
 27/4/2563   มาตรการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจากผลกระทบ COVID-19 387 
 27/4/2563   กรอบแนวคิดการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจากผลกระทบวิกฤต Covid-19 370