ผลการดำเนินกิจกรรม
เลือกประเภทเอกสาร ;  Keyword :
 
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 8/9/2564   รายงานตัวชี้วัดที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 11 เดือน) 56 
 8/9/2564   รายงานตัวชี้วัดที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือน) 18 
 15/12/2563   อัตราการฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณ 2563 438 
 30/8/2563   ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้พยายามทำร้ายตนเอง ปีงบประมาณ 2563 ( 11 เดือน ) 421 
 30/8/2563   ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำภายในระยะเวลา 1 ปี ปีงบประมาณ 2563 ( 11 เดือน ) 424 
 24/8/2563   ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ทำร้ายตนเองจนเสียชีวิตปีพ.ศ 2562 จำแนกตามเพศ 246 
 24/8/2563   รายงานข้อมูลของผู้ที่ทำร้ายตนเองจากใบมรณบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 552 
 18/5/2563   จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 576