ผลการดำเนินกิจกรรม
เลือกประเภทเอกสาร ;  Keyword :
 
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 9/2/2565   ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำภายในระยะเวลา 1 ปี ปีงบประมาณ 2565 ( 4 เดือน ) 125 
 9/2/2565   ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้พยายามทำร้ายตนเอง ปีงบประมาณ 2565 ( 4 เดือน ) 102 
 8/9/2564   รายงานตัวชี้วัดที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 11 เดือน) 198 
 8/9/2564   รายงานตัวชี้วัดที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือน) 86 
 15/12/2563   อัตราการฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณ 2563 544 
 30/8/2563   ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้พยายามทำร้ายตนเอง ปีงบประมาณ 2563 ( 11 เดือน ) 488 
 30/8/2563   ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำภายในระยะเวลา 1 ปี ปีงบประมาณ 2563 ( 11 เดือน ) 472 
 24/8/2563   ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ทำร้ายตนเองจนเสียชีวิตปีพ.ศ 2562 จำแนกตามเพศ 349 
 24/8/2563   รายงานข้อมูลของผู้ที่ทำร้ายตนเองจากใบมรณบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 625 
 18/5/2563   จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 636