โครงการอบรมโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 17-20 มี.ค. 2563

โครงการอบรมโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย วันที่ 17-20 มีนาคม 2563 สำหรบศูนย์สุขภาพจิต และโรงพยาบาลจิตเวช ณ ห้องประชุม โรงแรมโฆษะขอนแก่น วิทยากรโดย ศาสตราจารย์.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 ท่าน

Language preference

Album info