โครงการอบรมโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบสั้นสำหรับผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ในรูปแบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564

โครงการอบรมโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบสั้นสำหรับผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ในรูปแบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมรัตนากร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปิ่นตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.เชาวนี ล่องชูผล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข รวมจำนวน 50 คน

Language preference

Album info