โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นฯ พร้อมองค์กรเครือข่ายวางแผนป้องกันการฆ่าตัวตายแบบมีส่วนร่วม จังหวัดน่าน วันที่ 28 ตุลาคม 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ให้เกียรติในการเป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรด่านหน้าต่อการป้องกันการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ณ ห้องประชุมชมพูภูคา โรงพยาบาลน่าน เพื่อหารือและพัฒนารูปแบบความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายในการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายระดับจังหวัด ผู้เข้าสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด จิตแพทย์ โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สื่อมวลชน จังหวัดน่าน รวม 30 คน รูปแบบการสัมมนา ฯ เป็นการนำเสนอสถานการณ์การฆ่าตัวตายในจังหวัดน่านในช่วงสามปีที่ผ่านมาประชากรกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่ที่ควรมีการดำเนินงานเข้มข้นและเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละหน่วยงานแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานงานด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายของจังหวัดน่าน โดยมีวิทยากรร่วมนางสาวชนินทร์ทิพย์ อินทะสืบ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และ นายแพทย์สิทธิชัย เชื้อสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลน่านให้เกียรติเป็นวิทยากร

Language preference

Album info