นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เข้าหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน วันที่ 28 ตุลาคม 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พร้อมด้วยนายแพทย์ธุวชิต เกรียงตันติวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และ นางสาวชนินทร์ทิพย์ อินทะสืบ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เข้าพบ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อนำเสนอข้อมูลแนวโน้มปัญหาการฆ่าตัวตาย และหารือเพื่อขอความเห็นชอบ และนโยบาย ต่อการกำหนดรูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมให้ประชาชนมีวัคซีนใจ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาชีวิต ไม่ฆ่าตัวตาย ส่งผลให้อัตราการฆ่าตัวตายของจังหวัดน่านลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ศาลากลาง จังหวัดน่าน

Language preference

Album info