โครงการอบรมวิทยากรโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาแบบสั้นป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับบุคลากรกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564

โครงการอบรมวิทยากรโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาแบบสั้นป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับบุคลากรกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปิ่นตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.เชาวนี ล่องชูผล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย อ.วิภาดา คณะไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และ อ. สโรชา รัตนานพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรกลุ่ม ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรกรมสุขภาพจิต รวมจำนวน 40 คน

Language preference

Album info