การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 31 สิงหาคม 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ครั้งที่ 5
(ภายใต้หัวข้อ : การประชุมคณะอำนวยการแผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทย) ) ผ่านระบบ Video conference โดย พญ. พรรณพิมล วิปุลากร อธิปดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ (ภายใต้หัวข้อ : การประชุมคณะอำนวยการแผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทย) สำหรับติดตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่จะเตรียมรับมือกับสถาณการณ์การฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้าโครงวิจัยที่ขับเคลื่อนไปพร้อมยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตาย
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต
และห้องประชุมรุจิรพิพัฒน์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

Language preference

Album info