พิธีเปิด การรณรงค์เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย “การฟังด้วย SATI” วันที่ 5 เมษายน 2564

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การรณรงค์เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย “การฟังด้วย SATI” ในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยมี นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์นโยบายและแผนงานด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต และปรับตัวดูแลช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้ กรณีจำเป็นก็สามารถหาแหล่งช่วยเหลือได้ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเข้าถึงทักษะการฟังตามแนวทาง HEART WITH EARS และมีความเข้าใจในการใช้ เครื่องมือต่างๆ และ Application กรมสุขภาพจิต เพื่อการประเมินปัญหาสุขภาพจิต และคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เพื่อนำไปใช้คัดกรองตนเอง หรือ ผู้ใกล้ชิดได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น รวมทั้งการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาจากการที่ได้พูดคุยระบาย และแนวทางการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มีเข้าร่วมเป็นประชาชนทั่วไป กลุ่มนิสิตนักเรียนและเยาวชน ตัวแทนองค์กรเอกชน สื่อมวลชน สื่อ Social online และวิทยุท้องถิ่น บุคลากรสาธารณสุข จากหน่วยบริการสาธารณสุข/หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ณ อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก PEARL BANGKOK BUILDING กรุงเทพมหานคร

Language preference

Album info