เปิดใช้งานระบบฐานข้อมูล รง 506S version 10 Beta

เรื่อง เปิดใช้งานระบบฐานข้อมูล รง 506S version 10 Beta

ตามที่กรมสุขภาพจิต มอบหมายให้โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับผิดชอบตัวชี้วัด ด้านป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ

จึงมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 506S version 10 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จาการบันทึกมาใช้ในการวิเคราะห์วางแผนกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายได้อย่างสะดวก

บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้ทดสอบโปรแกรมระบบฐานข้อมูล เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเปิดให้ใช้งานระบบฐานข้อมูล“

โดยใช้ username และ Password สมาชิก ระบบ 506S ออนไลน์เดิม และขอให้สมาชิกเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและยืนยันตัวตนของท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 สิงหาคม 2561 เพื่อกรอกข้อมูล รง 506S version 10 ลงในระบบ และขอความกรุณาสมาชิกผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล รง 506S version 10 Beta ประเมินแบบสอบถามการใช้งาน

เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ต่อยอดต่อไป

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4320-9999 ต่อ 63150 Fax.0-4322-4722 ติดต่อ LINE GROUP : 506smember

1. คุณเกรียงไกร คำภาพงษ์

2. คุณชาญณรงค์ กางจันทา

23 มกราคม 2561

Views, 247


ไฟล์แนบ :