แยกตามเครือข่ายบริการ

=:: Graph แสดงอัตราการฆ่าตัวตาย (รายต่อแสนประชากร) ::=

แยกตามเครือข่ายบริการ ประจำปี พ.ศ. 2563

เลือกปีที่ต้องการดูรายงาน :

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน

หน่วยงานรับผิดชอบ: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

ที่ เครือข่ายบริการ อัตราต่อประชากรแสนประชากร
เครือข่ายบริการที่ 1 11.84 
เครือข่ายบริการที่ 2 9.93 
เครือข่ายบริการที่ 7 8.76 
เครือข่ายบริการที่ 11 8.40 
เครือข่ายบริการที่ 8 8.35 
เครือข่ายบริการที่ 10 7.91 
เครือข่ายบริการที่ 9 7.85 
เครือข่ายบริการที่ 3 7.32 
เครือข่ายบริการที่ 6 7.09 
เครือข่ายบริการที่ 5 6.24