506s Version 10

สมาชิกระบบ รง 506S ออนไลน์ เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล รง 506S version 10 Beta ได้ที่นี่ค่ะ

Click Here

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย รายต่อแสนประชากร คลิกที่นี่ค่ะ. English

Click Here

รายงานผลการบันทึกข้อมูลกรณีฆ่าตัวตายสำเร็จและไม่สำเร็จ

รายงานการฆ่าตัวตายแบ่งตามเขตพื่นที่

Click Here

 

 

Google Custom Search

 

HightLight

ภาพกิจกรรม

หน้าหลักภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

จิตเวชขอนแก่นฯ จัดการอบรมการใช้ Application ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดนำร่อง วันที่ 21 ตุลาคม 2565 [21 ตุลาคม 2565]

จิตเวชขอนแก่นฯ จัดการอบรมการใช้ Application ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดนำร่อง วันที่ 20 ตุลาคม 2565 [20 ตุลาคม 2565]

 

จิตเวชขอนแก่นฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดมาตราการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 [11 ตุลาคม 2565]

 

จิตเวชขอนแก่นฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2565 [25 กันยายน 2565]

 

จิตเวชขอนแก่นฯจัดการอบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเอง ระดับเขตสุขภาพ ระยะที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2565 [1 กันยายน 2565]

 

จิตเวชขอนแก่นฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาชีวิตแก่วัยเรียนวัยรุ่น สนับสนุนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 [8 สิงหาคม 2565]

 
ทั้งหมด : 56 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  |

นวัตกรรมเชิงป้องกัน

 กลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาใน ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย     - 30/8/2016
 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว และรุนแรงที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์     - 30/8/2016
 การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาปฏิบัติการพยาบาล     - 30/8/2016
 การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ     - 30/8/2016
 การประเมินผลการใช้สติบำบัดในนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย     - 30/8/2016
 การทำร้ายตนเองเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 7 ปี พ.ศ. 2555     - 24/7/2015
 การศึกษาข้อมูลทั่วไป อาการสำคัญและการบำบัดรักษาของผู้ป่วยในที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์     - 24/7/2015
 ผลของกลุ่มบำบัดการแก้ปัญหาในผู้ป่วยจิตเภทที่มีความคิดฆ่าตัวตาย     - 9/11/2563

Read more

e-Books

 รายงานผลการศึกษา ระบาดวิทยาผู้ทำร้ายตนเอง ประจำปี 2547     - 6/7/2561
 รายงานผลการศึกษา พฤติกรรมการทำร้ายเสียชีวิต ประจำปี 2547     - 6/7/2561
 รายงานผลการศึกษา พฤติกรรมการทำร้ายไม่เสียชีวิต ประจำปี 2547     - 6/7/2561
 รายงานการประเมินผล โครงการป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย ประจำปี 2547     - 6/7/2561
 พฤติกรรมการทำร้ายตนเองในประเทศไทย ประจำปี 2545     - 6/7/2561
 ผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดการพิจารณาเหตุผล - อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ของผู้ป่วยนอกที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย     - 6/7/2561
 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเห็นคุณค่าในตนเอง Self-Esteem     - 6/7/2561
 แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับแพทย์ทั่วไปในการดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย     - 29/11/2562
 การป้องกันการฆ่าตัวตายไม่ยากอย่างที่คิด     - 6/7/2561
 คู่มือการป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย สำหรับบุคลากรสาธารณสุข     - 6/7/2561

Read more

Trainning Center

 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ให้คำปรึกษาเพื่อเยียวยาภาวะสูญเสีย (Satir-Grief Training Curriculum)     - 19/9/2016
 ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมสอบสวนฯ เขตสุขภาพที่ 1     - 24/6/2565
 เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ โครงการอบรมความรู้แก่หมอครอบครัวด้านการรักษาดูแลผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย     - 27/7/2564
 นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย รร.อามรีแอร์พอต 7 พค.62     - 7/5/2562
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ในสถานอุดมศึกษา 29เมย.62     - 29/4/2562
 รายชื่อแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบคัวเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสารณสุข รุ่นที่ 2     - 8/3/2562
 เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ Suicidal Prevention Project in Thailand     - 25/2/2562
 เอกสารอบรมแพทย์ หัวข้อ การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้พยายามฆ่าตัวตาย สำหรับแพทย์เวชปฏิับัติทั่วไป     - 12/2/2562
 เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ ระบบค้นหาและดูแลผู้ป่วยที่พยายามทำร้ายตนเองในชุมชน     - 12/2/2562
 รายชื่อแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบคัวเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสารณสุข รุ่นที่ 1     - 15/2/2562

Network

Read more

แบบฟอร์มรายงานต่างๆ

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย ปี 2565     - 8/11/2565
 อบรมการใช้ Application ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดนำร่อง วันที่ 21 ตุลาคม 2565     - 28/10/2565
 อบรมการใช้ Application ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดนำร่อง วันที่ 20 ตุลาคม 2565     - 28/10/2565
 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดมาตราการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565     - 28/10/2565
 อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเอง ระดับเขตสุขภาพ ระยะที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2565     - 28/10/2565
 อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเองระดับเขต ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565     - 28/10/2565
 อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเอง ระดับเขตสุขภาพ ระยะที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565     - 28/10/2565
 อบรมหลักสูตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและการสอบสวนโรค สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565     - 28/10/2565
 อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรง ต่อตนเองระดับเขตบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565     - 28/10/2565
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและศักยภาพทีมสอบสวนระบาดการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 1 ระยะที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2565     - 28/10/2565

Read more

คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์นี้ในระดับใด?

  
  ผลโหวต

หน้าหลัก Infographic