รายงานการเข้าถึงบริการ
1.ข้อมูลแสดงอัตราและจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ ( แหล่งข้อมูล รง 506 S อ้างอิงตามสถานที่เกิดเหตุ)
1.1 จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายสำเร็จ
1.2 จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย (ไม่เสียชีวิต)
2.ข้อมูลการทำร้ายตนเองซ้ำ
3.ข้อมูลแสดงอัตราและจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ ( แหล่งข้อมูล ใบมรณบัตร อ้างอิงตามสถานที่เกิดเหตุ)