506s Version 10

สมาชิกระบบ รง 506S ออนไลน์ เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล รง 506S version 10 Beta ได้ที่นี่ค่ะ

Click Here

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย รายต่อแสนประชากร คลิกที่นี่ค่ะ.

Click Here

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ได้ที่นี่ค่ะ.

Click Here

 

 

Google Custom Search

 

ภาพกิจกรรม

หน้าหลักภาพกิจกรรม

นวัตกรรมเชิงป้องกัน

 กลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาใน ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย     - 30/8/2016
 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว และรุนแรงที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์     - 30/8/2016
 การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาปฏิบัติการพยาบาล     - 30/8/2016
 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่จำเป็นต่อบริการพยาบาลจิตเวชเชิงวิชา ชีพในโรงพยาบาล     - 30/8/2016
 การทำร้ายตนเองเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 7 ปี พ.ศ. 2555     - 24/7/2015
 การศึกษาข้อมูลทั่วไป อาการสำคัญและการบำบัดรักษาของผู้ป่วยในที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์     - 24/7/2015
 ประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่มีต่อการแก้ปัญหา ภาวะซึมเศร้า และความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย     - 24/7/2015
 โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤตของบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้า จากการฆ่าตัวตายของสมาชิกในครอบครัว.     - 24/7/2015
 ผลการบำบัดแบบ Satir’s Systemic (brief) Therapy ที่มีต่อความสอดคล้องกลมกลืน     - 24/7/2015
 ฺBest Practice : Suicide Surveillance System in Thailand     - 22/1/2562

Read more

e-Books

 รายงานผลการศึกษา ระบาดวิทยาผู้ทำร้ายตนเอง ประจำปี 2547     - 6/7/2561
 รายงานผลการศึกษา พฤติกรรมการทำร้ายเสียชีวิต ประจำปี 2547     - 6/7/2561
 รายงานผลการศึกษา พฤติกรรมการทำร้ายไม่เสียชีวิต ประจำปี 2547     - 6/7/2561
 รายงานการประเมินผล โครงการป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย ประจำปี 2547     - 6/7/2561
 พฤติกรรมการทำร้ายตนเองในประเทศไทย ประจำปี 2545     - 6/7/2561
 ผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดการพิจารณาเหตุผล - อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ของผู้ป่วยนอกที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย     - 6/7/2561
 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเห็นคุณค่าในตนเอง Self-Esteem     - 6/7/2561
 แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับแพทย์ทั่วไปในการดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย     - 6/7/2561
 การป้องกันการฆ่าตัวตายไม่ยากอย่างที่คิด     - 6/7/2561
 คู่มือการป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย สำหรับบุคลากรสาธารณสุข     - 6/7/2561

Read more

Trainning Center

 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ให้คำปรึกษาเพื่อเยียวยาภาวะสูญเสีย (Satir-Grief Training Curriculum)     - 19/9/2016
 รายชื่อแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 7     - 24/7/2015
 รายชื่อแพทย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง การบูรณาการงานสุขภาพจิตในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗     - 24/7/2015
 รายชื่อแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบคัวเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสารณสุข รุ่นที่ 2     - 8/3/2562
 เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ Suicidal Prevention Project in Thailand     - 25/2/2562
 เอกสารอบรมแพทย์ หัวข้อ การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้พยายามฆ่าตัวตาย สำหรับแพทย์เวชปฏิับัติทั่วไป     - 12/2/2562
 เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ ระบบค้นหาและดูแลผู้ป่วยที่พยายามทำร้ายตนเองในชุมชน     - 12/2/2562
 รายชื่อแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบคัวเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสารณสุข รุ่นที่ 1     - 15/2/2562

Read more

เอกสารให้ดาวห์โหลด

 การลงบันทึกรหัสการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตามระบบ ICD-10     - 14/3/2562
 ข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาการป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่     - 14/3/2562
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับจัดการปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่     - 14/3/2562
 แนวทางเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย     - 12/2/2562
 สถานการณ์การฆ่าตัวตายในประเทศไทย     - 12/2/2562
 เอกสารประกอบการบรรยาย : ข้อมูล HDC ปีงบประมาณ 2561 จ.อุบลราชธานี     - 12/2/2562
 เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ ระบบค้นหาและดูแลผู้ป่วยที่พยายามทำร้ายตนเองในชุมชน     - 11/2/2562
 เอกสารอบรมแพทย์ หัวข้อ การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้พยายามฆ่าตัวตาย สำหรับแพทย์เวชปฏิับัติทั่วไป     - 11/2/2562
 การจัดระบบบริการพิเศษสำหรับปัญหาการฆ่าตัวตายตามบริบทของหน่วยบริการ     - 9/10/2555
 แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์     - 10/10/2555

Read more

คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์นี้ในระดับใด?

  
  ผลโหวต