506s Version 10

สมาชิกระบบ รง 506S ออนไลน์ เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล รง 506S version 10 Beta ได้ที่นี่ค่ะ

Click Here

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย รายต่อแสนประชากร คลิกที่นี่ค่ะ. English

Click Here

รายงานผลการบันทึกข้อมูลกรณีฆ่าตัวตายสำเร็จและไม่สำเร็จ

รายงานการฆ่าตัวตายแบ่งตามเขตพื่นที่

Click Here

Google Custom Search

HightLight

ภาพกิจกรรม

หน้าหลักภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

จิตเวชขอนแก่นฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดอบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายสำเร็จจังหวัดกระบี่ [8 กุมภาพันธ์ 2566]

จิตเวชขอนแก่นฯ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาสำเร็จและการใช้ Application SRA เขตสุขภาพที่ 6 [3 กุมภาพันธ์ 2566]

 

จิตเวชขอนแก่นฯ จัดอบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายสำเร็จและการใช้ Application SRA เขตสุขภาพที่ 6 [1 กุมภาพันธ์ 2566]

 

จิตเวชขอนแก่นฯ นำเสนอผลการวิจัยตามแผนการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย [20 มกราคม 2566]

 

จิตเวชขอนแก่นฯ จัดอบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายสำเร็จ เขตสุขภาพที่ 5 [11 มกราคม 2566]

 
ทั้งหมด : 5 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 -   กระโดดไปหน้า | 1  |

นวัตกรรมเชิงป้องกัน

 กลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาใน ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย     - 30/8/2016
 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว และรุนแรงที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์     - 30/8/2016
 การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาปฏิบัติการพยาบาล     - 30/8/2016
 การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ     - 30/8/2016
 การประเมินผลการใช้สติบำบัดในนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย     - 30/8/2016
 การทำร้ายตนเองเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 7 ปี พ.ศ. 2555     - 24/7/2015
 การศึกษาข้อมูลทั่วไป อาการสำคัญและการบำบัดรักษาของผู้ป่วยในที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์     - 24/7/2015
 ผลของกลุ่มบำบัดการแก้ปัญหาในผู้ป่วยจิตเภทที่มีความคิดฆ่าตัวตาย     - 9/11/2563

Read more

e-Books

 คู่มือหลักสูตร Online การบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบย่อ เพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย     - 21/3/2566
 แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ.2563-2564     - 21/3/2566
 คู่มือดูแลจิตใจประชาชน สำหรับผู้นำชุมชนและ อสม.     - 21/3/2566
 คู่มือการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการเพื่อการเข้าถึงบริการและการป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ (ปรับปรุง 2564)     - 21/3/2566
 โปรแกรมบำบัดด้วยการแก้ปัญหา ในผู้มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย     - 21/3/2566
 แนวทางการดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)     - 21/3/2566
 คู่มือความรู้สำหรับบุคลากรด่านหน้า เพื่อการดูแลผู้เปราะบาง ทางจิตใจและสังคม     - 21/3/2566
 รายงานผลการศึกษา ระบาดวิทยาผู้ทำร้ายตนเอง ประจำปี 2547     - 6/7/2561
 รายงานผลการศึกษา พฤติกรรมการทำร้ายเสียชีวิต ประจำปี 2547     - 6/7/2561
 รายงานผลการศึกษา พฤติกรรมการทำร้ายไม่เสียชีวิต ประจำปี 2547     - 6/7/2561

Read more

Trainning center

1.แพทย์

2.พยาบาล

 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ให้คำปรึกษาเพื่อเยียวยาภาวะสูญเสีย (Satir-Grief Training Curriculum)     - 19/9/2016
 เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ โครงการอบรมความรู้แก่หมอครอบครัวด้านการรักษาดูแลผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย     - 27/7/2564
 นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย รร.อามรีแอร์พอต 7 พค.62     - 7/5/2562
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ในสถานอุดมศึกษา 29เมย.62     - 29/4/2562
 รายชื่อแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบคัวเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสารณสุข รุ่นที่ 2     - 8/3/2562
 เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ Suicidal Prevention Project in Thailand     - 25/2/2562
 เอกสารอบรมแพทย์ หัวข้อ การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้พยายามฆ่าตัวตาย สำหรับแพทย์เวชปฏิับัติทั่วไป     - 12/2/2562
 เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ ระบบค้นหาและดูแลผู้ป่วยที่พยายามทำร้ายตนเองในชุมชน     - 12/2/2562
 รายชื่อแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบคัวเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสารณสุข รุ่นที่ 1     - 15/2/2562

ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม

 ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 6     - 8/2/2566
 ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 5     - 24/1/2566
 ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต     - 24/1/2566
 ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 11     - 24/1/2566
 ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย จังหวัดขอนแก่น     - 24/1/2566
 ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 2     - 24/1/2566
 ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมสอบสวนฯ เขตสุขภาพที่ 1     - 24/1/2566
 ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมสอบสวนกรณีกระทำรุนแรงต่อตนเองฯ เขตสุขภาพที่4     - 24/6/2565

Read more

แบบฟอร์มรายงานต่างๆ

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

 อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายสำเร็จ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566     - 9/2/2566
 มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาสำเร็จและการใช้ Application SRA เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566     - 6/2/2566
 อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายสำเร็จ เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566     - 2/2/2566
 นำเสนอผลการวิจัยตามแผนการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ในวันที่ 20 มกราคม 2566     - 20/1/2566
 อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายสำเร็จ เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566     - 12/1/2566
 อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเองจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2566     - 5/1/2566
 อบรมขยายผลเพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จาก Application ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ใน 38 จังหวัด วันที่ 9 ธันวาคม 2565     - 13/12/2565
 อบรมขยายผลเพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จาก Application ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ใน 38 จังหวัด วันที่ 2 ธันวาคม 2565     - 13/12/2565
 ปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย ปี 2565     - 8/11/2565
 อบรมการใช้ Application ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดนำร่อง วันที่ 21 ตุลาคม 2565     - 28/10/2565

Read more

คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์นี้ในระดับใด?

  
  ผลโหวต

หน้าหลัก Infographic