506s Version 10

สมาชิกระบบ รง 506S ออนไลน์ เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล รง 506S version 10 Beta ได้ที่นี่ค่ะ

Click Here

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย รายต่อแสนประชากร คลิกที่นี่ค่ะ.

Click Here

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ได้ที่นี่ค่ะ.

Click Here

 

 

Google Custom Search

 

HightLight

ภาพกิจกรรม

หน้าหลักภาพกิจกรรม

นวัตกรรมเชิงป้องกัน

 กลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาใน ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย     - 30/8/2016
 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว และรุนแรงที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์     - 30/8/2016
 การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาปฏิบัติการพยาบาล     - 30/8/2016
 การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ     - 30/8/2016
 การประเมินผลการใช้สติบำบัดในนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย     - 30/8/2016
 การทำร้ายตนเองเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 7 ปี พ.ศ. 2555     - 24/7/2015
 การศึกษาข้อมูลทั่วไป อาการสำคัญและการบำบัดรักษาของผู้ป่วยในที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์     - 24/7/2015

Read more

e-Books

 รายงานผลการศึกษา ระบาดวิทยาผู้ทำร้ายตนเอง ประจำปี 2547     - 6/7/2561
 รายงานผลการศึกษา พฤติกรรมการทำร้ายเสียชีวิต ประจำปี 2547     - 6/7/2561
 รายงานผลการศึกษา พฤติกรรมการทำร้ายไม่เสียชีวิต ประจำปี 2547     - 6/7/2561
 รายงานการประเมินผล โครงการป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย ประจำปี 2547     - 6/7/2561
 พฤติกรรมการทำร้ายตนเองในประเทศไทย ประจำปี 2545     - 6/7/2561
 ผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดการพิจารณาเหตุผล - อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ของผู้ป่วยนอกที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย     - 6/7/2561
 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเห็นคุณค่าในตนเอง Self-Esteem     - 6/7/2561
 แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับแพทย์ทั่วไปในการดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย     - 6/7/2561
 การป้องกันการฆ่าตัวตายไม่ยากอย่างที่คิด     - 6/7/2561
 คู่มือการป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย สำหรับบุคลากรสาธารณสุข     - 6/7/2561

Read more

Trainning Center

 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ให้คำปรึกษาเพื่อเยียวยาภาวะสูญเสีย (Satir-Grief Training Curriculum)     - 19/9/2016
 รายชื่อแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 7     - 24/7/2015
 รายชื่อแพทย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง การบูรณาการงานสุขภาพจิตในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗     - 24/7/2015
 นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย รร.อามรีแอร์พอต 7 พค.62     - 7/5/2562
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ในสถานอุดมศึกษา 29เมย.62     - 29/4/2562
 รายชื่อแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบคัวเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสารณสุข รุ่นที่ 2     - 8/3/2562
 เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ Suicidal Prevention Project in Thailand     - 25/2/2562
 เอกสารอบรมแพทย์ หัวข้อ การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้พยายามฆ่าตัวตาย สำหรับแพทย์เวชปฏิับัติทั่วไป     - 12/2/2562
 เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ ระบบค้นหาและดูแลผู้ป่วยที่พยายามทำร้ายตนเองในชุมชน     - 12/2/2562
 รายชื่อแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบคัวเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสารณสุข รุ่นที่ 1     - 15/2/2562

Read more

เอกสารให้ดาวห์โหลด

 JUBJAI Depression Detection Chatbot     - 29/4/2562
 มาตรการการดูแลปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตายของนิสิต     - 29/4/2562
 ก้าวต่อไปในการพัฒนาการดูแลนักศึกษาให้เข้มแข็ง     - 29/4/2562
 หลักสูตรการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     - 29/4/2562
 (ร่าง) คู่มือวิทยากร หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการการพัฒนา     - 29/4/2562
 ปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทย     - 2/5/2562
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     - 29/4/2562
 ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา     - 29/4/2562
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ในสถานอุดมศึกษา วันที่ 29 เมย. 62     - 29/4/2562

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย(นำเสนอผลงานและวิพากษ์)เขตสุขภาพที่10     - 8/5/2562
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย(นำเสนอผลงานและวิพากษ์)จังหวัดลำพูน2     - 8/5/2562
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย(นำเสนอผลงานและวิพากษ์)จังหวัดลำพูน1     - 8/5/2562
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย(นำเสนอผลงานและวิพากษ์)จังหวัดสิงห์บุรี     - 8/5/2562
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย(นำเสนอผลงานและวิพากษ์)เขตสุขภาพที่4     - 7/5/2562
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย(นำเสนอผลงานและวิพากษ์)เขตสุขภาพที่2     - 7/5/2562
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย(นำเสนอผลงานและวิพากษ์)จังหวัดลพบุรี 2     - 8/5/2562
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย(นำเสนอผลงานและวิพากษ์)จังหวัดลพบุรี 1     - 7/5/2562
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย(นำเสนอผลงานและวิพากษ์)จังหวัดสระบุรี3     - 7/5/2562
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย(นำเสนอผลงานและวิพากษ์)จังหวัดสระบุรี2     - 7/5/2562

Read more

คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์นี้ในระดับใด?

  
  ผลโหวต