แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์นี้ในระดับใด?

ผลการสำรวจหัวข้อ "คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์นี้ในระดับใด?"

พอใจมากที่สุด

103

พอใจมาก

52

ปานกลาง

24

พอใจน้อย

21

พอใจน้อยที่สุด

21