แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์นี้ในระดับใด?

ผลการสำรวจหัวข้อ "คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์นี้ในระดับใด?"

พอใจมากที่สุด

130

พอใจมาก

53

ปานกลาง

28

พอใจน้อย

34

พอใจน้อยที่สุด

38