ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

Authors: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  (Department of Mental Health, Ministry of Public Health).

Last Updated: December 19, 2017. From Database 5,344 Records.

 

คำหรือข้อความ ที่ต้องการสืบค้น (Keyword Search)

 

Keyword Search Help

เลือกคำหรือข้อความที่ต้องการสืบค้น พิมพ์ลงในช่อง Type a Keyword เสร็จแล้ว Click ที่ปุ่ม Search . ตัวอย่างเช่น ต้องการค้นหา เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง depression ให้พิมพ์คำว่า depress ตรง ช่อง Type a Keyword หรือต้องการสืบค้นงานวิจัยเรื่อง สุขภาพจิต ให้พิมพ์คำว่า สุขภาพจิต แล้ว Click ที่ Search กรณีต้องการยกเลิกข้อความให้ Click ที่ Clear. หรือถ้าต้องการค้นจากรายละเอียดให้มากกว่าที่กำหนดไว้ที่หน้าจอนี้ ให้คลิกที่คำว่า Go to Advanced Search เพื่อสืบค้นจากรายละเอียดต่อไป