ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: Sombat Zartrungpak

ชื่อเรื่อง/Title: Validity of thai delirium rating scale 6 items version

แหล่งที่มา/Source: Siriraj Hospital Gazette, Vol. 53, No 9, Septemberr 2001. Page 672-677

รายละเอียด / Details:

The Thai delirium rating scale TDRS 10 items is a valid diagnostic scale for delirium but has some limitations such as low internal consistency of item 2,3,4and 9; difficulty in assessing derealization or depersonalization symptoms, especially for general practitioners, and difficulty in calculating a total score for grading the severity of delirium. TDRS 6 items version has been reanalysed for its validity. The TDRS 10 items were reduced to 6 items and administered to a sample of 85 psychiatric patients to test its reliability and validity. The TDRS 6 items version can discriminate delirium from other psychiatric diseases at a cut-off point>10 and has a greater validy and internal consistency than the TDRS 10 items. Cronach's alpha coefficients of the TDRS 6 items version were nearly the same as TDRS 10 items. The Thai Delirium Rating scale 6 items version should be used as a briefm, feasible and valid instrument to diagnose delirium instead of the Thai Delirium Rating Scale 10 items version.

Keywords: The Thai delirium rating scale, test, psychiatry, validity, delirium, psychiatric patient

ปีที่เผยแพร่/Year: 2001

Address: Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Code: 0000484

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: Thailand.

Language: English.

Category: Abstract Journal.

Download: -