ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สงัน สุวรรณเลิศ

ชื่อเรื่อง/Title: จิตบำบัดกลุ่มร่วมกับการให้ยาทางจิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 1, มกราคม 2517, หน้า 26-31

รายละเอียด / Details:

การใช้จิตบำบัดกลุ่มรักษาคนไข้ทางจิตเวชร่วมกับการให้ยาทางจิตควบไปด้วยนั้นผู้เขียนได้ศึกษาและทำการรักษาในประเทศไทยและประเทศสหพันธ์มาเลเซีย เนื่องจากทั้งสองประเทศมีภูมิหลังที่แตกต่างกันคือประเทศไทย มีคนไทยเป็นส่วนมาก มีศาสนาพุทธเป็นหลักสำคัญและใช้ภาษาไทย ส่วนประเทศมาเลเซียนั้นประกอบด้วยคน 3 เผ่า คือ มลายู จีน และอินเดีย ซึ่งมีอัตราส่วนใกล้เคียงกัน ภาษาที่ใช้เป็นภาษามลายูและอังกฤษ. ได้รายงานถึงการทำจิตบำบัดกลุ่มแบบผสมหญิงและชาย กลุ่มเป็นแบบเปิดคนไข้ที่ได้รับการรักษาในประเทศไทยหญิง 8 คน ชาย 2 คน ในประเทศมาเลเซียหญิง 8 คน ชาย 6 คน ขนาดของกลุ่ม 7-10 คน อายุระหว่าง 18-45 ปี การศึกษา ม.ศ 3 ขึ้นไป ได้รับการรักษารวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง แต่ละประเทศ ภาษาที่ใช้ในประเทศไทยเป็นภาษาไทย ส่วนที่ทำในมาเลเซียเป็นภาาาอังกฤษ ได้ศึกษาเนื้อเรื่องในการพูดพบว่าคนไทยชอบพูดเรื่องศาสนาและเรื่องเพศ ชาวมาเลเซียไม่พูดมากเรื่องที่กล่าวมาแล้ว แต่จะพูดเรื่องไสยศาสตร์มาก ฯลฯ. การที่คนไข้จะพูดได้ดีและมีสัมพันธภาพดีนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดยาที่ใช้รักษาคนไข้ด้วย ขนาดยาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการให้ยาของจิตแพทย์ของแต่ละประเทศด้วย ซึ่งจะมีผลต่อคนไข้ในกลุ่มด้วย การทำจิตบำบัดกลุ่มนี้มีประโยชน์มากในแง่ที่ให้คนไข้รู้สึกว่าตนเองมีชีวิตชีวาขึ้น จิตแพทย์เข้าถึงจุดที่อยู่ลึกได้ในเวลาจำกัด ขนาดยาที่เหมาะสมมีความสำคัญในการสังสรรค์กับคนอื่น.

Keywords: จิตบำบัดกลุ่ม, คนไข้ทางจิตเวช, จิตเวช, โรคจิต, จิตบำบัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2517

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา

Code: 0000577

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ รายงานผู้ป่วย: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.46MB