ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมพงษ์ วงศ์ปัญญาถาวร

ชื่อเรื่อง/Title: ประสาทหลอนของผู้ป่วยจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 2, เมษายน 2517, หน้า 61-67

รายละเอียด / Details:

ได้ศึกษาอาการประสาทหลอนในผู้ป่วยจิตเภทชาย 30 คน ฐานะปานกลางเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา การเลือกผู้ป่วยมาศึกษาได้ทำไปตามเกณฑ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทอย่างแน่ชัด ผลปรากฎว่าผู้ป่วยมีประสาทหลอนทางหู (หูแว่ว) มากที่สุดที่รองลงไปตามลำดับ คือ ตา ผิวหนัง (สัมผัส) จมูก ลิ้น และได้ศึกษารายละเอียดของอาการประสาทหลอนที่พบไว้ด้วย.

Keywords: ประสาทหลอน, ผู้ป่วยจิตเภท, โรคจิต, จิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2517

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 0000579

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ รายงานผู้ป่วย: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.00MB