ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมภพ เรืองตระกูล

ชื่อเรื่อง/Title: การวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอย่างอ่อน จำนวน 42 ราย ที่ได้รักษาระหว่างปี 2507-2517

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2517, หน้า 151-168.

รายละเอียด / Details:

สรุป จากการศึกษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอย่างอ่อน จำนวน 42 ราย โดยรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยในระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ 2507-2517 ได้พบลักษณะสำคัญๆ ของโรคนี้ดังต่อไปนี้ (1). เพศหญิง : เพศชาย = 1:1 (2). อายุที่พบบ่อย 30-39 ปี และผู้ป่วยร้อยละ 74 เป็นก่อนอายุ 50 ปี, (3). อายุเฉลี่ยของผู้ป่วย 40.9 ปี, (4). ผู้ป่วยที่สมรสแล้วเป็นมากกว่าคนโสดในอัตรา 2.6:1, (5). ส่วนมากของผู้ป่วยอยู่ในระดับชนชั้นกลาง หรือสูงกว่าชนชั้นกลาง, (6). บุคลิกภาพของผู้ป่วยส่วนมากเป็นปกติและมั่นคง, (7). ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยเคยเป็นมาก่อน, (8). ประมาณ 1 ใน 5 ของญาติสายตรงของผู้ป่วยเป็นโรคนี้ด้วย, (9). ส่วนมากผู้ป่วยจะมีอาการไม่สบายขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุจากภายนอก, (10). ผู้ป่วยเกินครึ่งเป็นมานาน 1-3 เดือนก่อนมารับการรักษาและระยะเวลาที่เป็นก่อนรักษาโดยเฉลี่ย 3.8 เดือน, (11). อาการสำคัญที่นำผู้ป่วยมารักษาเป็นอาการทางกายเกินครึ่ง, อาการทางจิตและอาการทางอารมณ์พบได้น้อยกว่า, (12). อาการทางคลินิกที่สำคัญและนำมาใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยโรคนี้คือ อารมณ์เศร้า, อาการนอนไม่หลับตอนปลาย, อ่อนเพลียง่าย, สมาธิเสีย, เบื่ออาหารและน้ำหนักลด, อาการเชื่องช้า, อาการท้องผูก, ความกลัวและความกังวล, ใจคอหงุดหงิดง่าย, ไม่สนใจในสิ่งต่างๆ, ความรู้สึกตัวเองด้อยค่า, และมีอาการมากที่สุดตอนเช้า, (13). ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยหายเป็นปกติ และประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยเป็นครั้งที่ 2, (14). ไม่มีผู้ป่วยรายใดพยายามฆ่าตัวตาย หรือมีอาการ mania ในระหว่างการรักษาและติดตามผล, และ (15). ลักษณะทางคลินิกของโรคนี้ในคนไทยคล้ายในชาวตะวันตก ยกเว้นบางอาการที่แตกต่างกัน ซึ่งคิดว่าเป็นผลมาจากความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณี.

Keywords: ซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, อารมณ์เศร้า, depress, depression

ปีที่เผยแพร่/Year: 2517

Address: โรงพยาบาลศิริราช

Code: 0000603

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 3.28MB