ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จงรักษ์ กุลเศรษฐ

ชื่อเรื่อง/Title: การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาบ้า โรงพยาบาลธัญญารักษ์.

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, เมษายน 2541, หน้า 142-147.

รายละเอียด / Details:

การแพร่ระบาดของยาบ้าในกลุ่มวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ติดยาบ้าที่เข้ารับการรักษาได้เพิ่มขึ้นมากเช่นกันจึงทำการศึกษาผู้ป่วยยาบ้าที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ธัญญารักษ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 ถึง กันยายน พ.ศ. 2539 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอาการผิดปกติที่พบ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในรายที่มีอาการทางจิตประสาท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป พบว่าผู้ป่วยยาบ้าทั้งหมด 865 ราย ชาย 820 ราย หญิง 45 ราย อายุเฉลี่ย 20.6+-6.8 ปี อาชีพ ว่างงานร้อยละ 51.5 นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 11.3 การศึกษาส่วนมากมัธยมศึกษา ร้อยละ 54.2 สาเหตุการติดยาส่วนมากอยากทดลอง ร้อยละ 74.8 อาการทางกายที่พบคือ คอแห้ง ใจสั่น ปวดศีรษะ ส่วนอาการทางจิตประสาท พบร้อยละ 5.4 ส่วนมาก (20 ราย) มีอาการหูแว่ว ประสาทหลอน และหวาดระแวง พบซึมเศร้า เหม่อลอย 5 ราย เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบผู้ป่วยยาบ้าที่มีอาการทางจิตประสาท และที่ไม่มีอาการกลุ่มที่มีอาการทางจิตประสาทมีอายุเฉลี่ยมากกว่า (24.2+-6.7 ปี) มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีอาการ (20.6+-6.8 ปี) ส่วนอาชีพ ระยะเวลาที่เสพ วิธีการเสพ ไม่แตกต่างกันและพบว่ากลุ่มที่มีอาการทางจิตประสาทประมาณครึ่งหนึ่งเสพยาบ้าเพียง 1-2 เม็ดต่อวัน การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาบ้าจึงต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด คอยระมัดระวังอาการผิดปกติทางจิตประสาท โดยเฉพาะการทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น หลังการรักษาแล้วต้องให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยให้เลิกเสพยาบ้าได้ต่อไป

Keywords: การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาบ้า, ยาบ้า, ยาเสพติด, สารเสพติด, วัยรุ่น, อาการทางจิตประสาท, จิตเวช, ซึมเศร้า, โรคทางจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กรมการแพทย์

Code: 0000000126

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -