ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: รัตนา ศิริจีระชัย

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลต่อประสิทธิภาพการบันทึก และ ความรู้เรื่องการบันทึกทางการพยาบาล.

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 9, กันยายน 2544, หน้า 414-423.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลต่อประสิทธิภาพการบันทึก และ ความรู้เรื่องการบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเลิดสิน กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค จำนวน 106 คน และเวชระเบียนของผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล จำนวน 102 ชุด พบว่าประสิทธิภาพของการบันทึกทางการพยาบาลก่อนและหลังการพัฒนาแต่ละขั้นตอนของการบันทึก และโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p‹.001) ในทุกแผนก ส่วนความรู้เรื่องการบันทึกทางการพยาบาลก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001).

Keywords: การบันทึกทางการพยาบาล, การพยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ, พยาบาลเทคนิค

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน

Code: 0000000128

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -