ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อานันท์ สุคนธาภิรมณ์

ชื่อเรื่อง/Title: กามารมณ์ในฐานะเหตุสะเทือนใจ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2, เมษายน 2516, หน้า 170-179.

รายละเอียด / Details:

สรุป ได้ทบทวนทฤษฎีจิตวิเคราะห์ตามแบบของฟรอยด์ในบางส่วน และได้เน้นถึงพัฒนาการของบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์ ซึ่งในความหมายของฟรอยด์ไม่เจาะจงถึงกามารมณ์ที่ใช้อวัยวะเพศ (enital sex) อย่างเดียวเท่านั้น การชะงักงันการสนองตอบของอารมณ์นั้นทำให้เกิดแผลใจหรือเหตุสะเทือนใจ ซึ่งนำไปสู่ความผิดปกติทางจิตเวชได้ ได้ยกตัวอย่างผู้ป่วยหนึ่งราย ซึ่งจากการทำจิตวิเคราะห์ได้ดึงเอาปมต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในจิตไร้สำนึกออกมา โดยเฉพาะเรื่องของ Castration Anxity ปมเอติปัส, ความรู้สึกร่วมทางเพศกับพี่น้อง, การชิงดีระหว่างพี่น้อง ซึ่งเป็นแผลใจที่เกิดขึ้นได้ในระยะฟัลลิค.

Keywords: ทฤษฎีจิตวิเคราะห์, เหตุสะเทือนใจ, ฟรอยด์, พัฒนาการของบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์, จิตวิเคราะห์, ซิกมอนด์ ฟรอยด์, psychoanalysis theory, psychology, personality

ปีที่เผยแพร่/Year: 2516

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 0000628

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: สรุป รายงานผู้ป่วย: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.90MB