ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จอน ทองยงค์

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้ยาแก้เศร้าไดเมตะครีนในคลินิกส่วนตัว

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2516, หน้า 267-274.

รายละเอียด / Details:

ผู้รายงานได้ใช้ยาไดเมตะครีน (ซึ่งมีชื่อการค้าว่า อิสโทนิล) ในผู้ป่วยเศร้า 32 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยในคลินิกส่วนตัว 5 ราย เป็นโรคจิตซึมเศร้าชัดเจน 7 ราย เป็นพวกคาบเส้นโรคจิต ทุกคนเป็นชาวตะวันออก และได้รับยาสงบประสาทชนิดหลัก หรือชนิดรองด้วย ได้ให้ยาขนาด 100-200 มก. ต่อวัน บางรายได้รับยาเข้ากล้าม 25 มก. การรักษาใช้เวลา 2 สัปดาห์ถึง 1ปี ผลที่ได้ปรากฎว่า ไดเมตะครีน ออกฤทธิ์แก้เศร้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เฉื่อยเฉย และถูกกดไว้มาก มักออกฤทธิ์เต็มที่ภายใน 11 วัน ยานี้อาจทำให้กระวนกระวายได้ เช่นเดียวกับยาแก้เศร้าไตรศัยคลิคอื่นๆ อาจทำให้เกิดภาวะฮัยโปมาเนีย หรือคลั่งได้ และอาจกระตุ้นให้โรคจิตเภทที่แฝงอยู่แสดงอาการปรากฎออกมาได้ ไม่ใคร่พบฤทธิ์ข้างเคียงทางแอนติโฆลิเนอร์จิค และไม่ใคร่พบว่ายานี้ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนอิริยาบถ

Keywords: ผู้ป่วยเศร้า, โรคจิตซึมเศร้า, ยาแก้เศร้า, ซึมเศร้า, ยาต้านเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2516

Address: กรุงเทพฯ คลินิก 672/12 ถนนฮ่องกงแบงค์, สี่พระยา, กรุงเทพฯ 5.

Code: 0000636

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.89MB