ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จำลอง ดิษยวณิช

ชื่อเรื่อง/Title: ลักษณะทางจิตเวชในโรคพิษธัยรอยด์

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2516, หน้า 334-344

รายละเอียด / Details:

สรุป 1. การศึกษานี้เป็นเพียงรายงานเบื้องต้น ได้ศึกษาผู้ป่วยโรคพิษธัยรอยด์ จำนวน 10 ราย โดยการสัมภาษณ์ทางจิตเวช เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางอารมณ์ และการเริ่มเกิดอาการของโรค รวมทั้งสัยโฆดัยนามิค และจิตพยาธิสภาพของความแปรปรวนนี้ด้วย 2. ผู้ป่วย 7 ราย มีความกดดันทางอารมณ์ก่อนเริ่มเกิดอาการของโรค และ 8 ราย มี สัยโฆดัยนามิค และจิตพยาธิสภาพคล้ายคลึงกัน 3. ได้แสดงแบบกระสวนของความขัดแย้งขั้นพื้นฐานและกลไกป้องกันที่พบในผู้ป่วยโรคนี้ 4. การรักษาผู้ป่วยโรคนี้ควรอาศัยความร่วมมือกันระหว่างแพทย์ผู้รักษากับจิตแพทย์ โดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาทางจิตใจอย่างชัดเจน

Keywords: ลักษณะทางจิตเวชในโรคพิษธัยรอยด์, จิตเวช, ต่อมไทรอยด์, ไทรอยด์เป็นพิษ, thyroid, thyrotoxicosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2516

Address: หน่วยจิตเวช, ภาควิชาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 0000639

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ รายงานผู้ป่วย: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 2.12MB