ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อุไรวรรณ เพ็งหนู

ชื่อเรื่อง/Title: กระบวนการมีส่วนร่วมของพลังชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตบ้านท่าม่วง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, มกราคม 2546, หน้า 1-12.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะการศึกษากึ่งทดลอง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การศึกษาประวัติชีวิตบุคคล การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของพลังชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพจิต โดยใช้เทคนิคการประชุมแบบ A-I-C และ Mond mapping มาวิเคราะห์กิจกรรม และศึกษาเปรียบเทียบ สุขภาพจิตชุมชนระหว่างชุมชนศึกษาทดลอง คือ ชุมชนบ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ กับชุมชนศึกษาควบคุม คือชุมชนบ้านแท่นแก้ว ตำบลบางเดือน ในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2544 ถึงเดือน มีนาคม 2545 ผลการวิจัยพบว่าเทคนิคการประชุมแบบ แบบ A-I-C และ Mond mapping เมื่อนำมาผสมผสาน ทำให้เกิดพลังชุมชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ปัญหา และความต้องการตลอดจนการคิดค้นวิธีการสร้างพลังความร่วมมือของคนในชุมชน ให้มีสุขภาพจิตที่ดี กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าว ก่อให้เกิดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิต พบว่า ภาวะสุขภาพจิตในชุมชนศึกษาทดลอง มีภาวะสุขภาพจิตที่ดีเพิ่มขึ้น ขณะที่ชุมชนศึกษาควบคุมไม่พบการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเทคนิค แบบ A-I-C และ Mond mappingสามารถเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาหรือสนับสนุนงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพขิตชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี และชุมชนมีความขัดแย้งต่อการจัดการปัญหาโดยอาศัย ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

Keywords: กระบวนการมีส่วนร่วม, พลังชุมชน, การสร้างเสริมสุขภาพจิตชุมชน, เทคนิค Mind mapping, เทคนิค A-I-C

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Code: 0000650

ISSN/ISBN: 2859-497

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 2.55MB