ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: บุญวดี เพชรรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, มกราคม 2546, หน้า 21-30

รายละเอียด / Details:

การศึกษาการดูแลด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านเพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานภาพการสมรสของบิดามารดา และ ที่อยู่อาศัยต่อความเปราะบางต่อการรับรู้สิ่งเร้าความเครียด อาการเครียด และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจากวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีจำนวน 600 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุง 60 (Suanprung Stress Test-60) บางส่วนและแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเปราะบางต่อการรับรู้สิ่งเร้าความเครียดในระดับปานกลางและแสดงอาการเครียดในระดับมาก โดยแสดงออกทางอารมณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ระบบภูมิคุ้มกัน ส่วนพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพ จิต โดยทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ การดูแลสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปและ พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การปฏิบัติตามความเชื่อและศาสนา และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันเท่านั้น มีความเปราะบางต่อการรับรู้สิ่งเร้าความเครียดและอาการเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นเรียนและเพศที่แตกต่างกันมีการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารการศึกษาในโรงเรีบยน พยาบาลชุมชนหรือพยาบาลประจำโรงเรียนในการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือดูแล ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการเจ็บป่วยด้านสุขภาพร่างกายที่อาจมีสาเหตุจากปัญหาสุขภาพจิต

Keywords: ความเปราะบางต่อความเครียด, อาการเครียด, วัยรุ่นในโรงเรียน, การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Code: 0000654

ISSN/ISBN: 2859-497

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format