ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: เวทินี สุขมาก

ชื่อเรื่อง/Title: มิติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองด้านสุขภาพของวัยรุ่นที่ติดสารเสพติด

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, มกราคม 2546, หน้า 31-39.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบมิติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองด้านสุขภาพของวัยรุ่นที่ติดสารเสพติด ของแบบสอบถามการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมตนเองด้านสุขภาพที่ผู้วิจัยแปลจากฉบับภาษาอังกฤษ (Multidimensional Health Locus of Control Scale) ซึ่งพัฒนาโดย Wallston, Wallston และ De Vellis ในวัยรุ่น ที่ติดสารเสพติดที่มาบำบัด ณ คลินิกผู้ป่วยนอก ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 103 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Multidimensional Scaling (MDS) ผลการศึกษาพบว่ามิติการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองด้านสุขภาพของวัยรุ่นที่ติดสารเสพติด 3 มิติ คือ มิติแหล่งสาเหตุ มิติความคงที่ และมิติการควบคุมสาเหตุ การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการอ้างสาเหตุใน อนาคต

Keywords: มิติการรับรู้, ความสามารถในการควบคุมตนเอง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม

Code: 0000656

ISSN/ISBN: 2859-497

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.74MB