ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ผจงจิต ผาภูมิ

ชื่อเรื่อง/Title: การติดคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต และแนวทางการป้องกัน แก้ไข

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, มกราคม 2546, หน้า 41-54.

รายละเอียด / Details:

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดคำถามว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มากเกินไป จนทำให้เกิดการติดหรือไม่ ในต่างประเทศการติดคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นปัญหาใหม่ที่ถูกกล่าวถึงอย่างมาก และยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในวงการนักจิตวิทยา ว่าควรที่จะจัดอยู่ในความผิดปกติทางจิตเบื้องต้นหรือไม่ การติดคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจะเกิดเมื่อผู้ใช้มีการใช้มากเกินไป ไม่สามารถเลิกใช้หรือควบคุมไม่ให้ใช้ได้ มีความรู้สึกคับข้องใจ เมื่อไม่ได้ใช้จนทำให้ละทิ้งหน้าที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพตนเอง สัมพันธภาพกับครอบครัวและบุคคลอื่น การเรียน การงาน และทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกด้วย ถึงแม้การติดคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตยังไม่ได้จัดอยู่ในความผิดปกติทางจิตเบื้องต้นก็ตาม แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้การช่วยเหลือแก่บุคคลดังกล่าว ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ โดยการให้ความรัก ความเอาใจใส่ และช่วยให้ผู้ติดยอมรับการช่วยเหลือไม่ตำหนิหรือดุว่าให้ความเคารพในความเป็นบุคคล และหากไม่สามารถแก้ไขได้ภายในครอบครัว ควรส่งปรึกษาบุคลากรทีมสุขภาพจิตหรือผู้ที่มีความรู้ต่างๆ เพื่อให้ได้รับการช่วยหลืออย่างเหมาะสม บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทีมสุขภาพจิต หรือผู้ที่สนใจโดยเฉพาะครอบครัว ตระหนักถึงด้านลบของการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ทราบถึงลักษณะของการใช้ที่ผิดปกติ ปัจจัยที่มีผลให้ผู้ใช้เกิดการติด ทราบวิธีการจัดการกับปัญหาและแนวทางการป้องกันการติดคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต.

Keywords: การติดคอมพิวเตอร์, การติดอินเตอร์เน็ต, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Code: 0000658

ISSN/ISBN: 2859-497

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทความฟื้นวิชา: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 3.27MB