ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พรทิพย์ โกศัลวัฒน์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ 2 โรงพยาบาลศิริราช

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2541 หน้า 54-64

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤต โดยทำการศึกษาที่หอผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ2 โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 60 ราย ระหว่างเดือนกันยายน 2540 ถึงเดือนธันวาคม 2540 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผผู้ป่วยโดยเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงมาจากเครื่องวัดความต้องการของญาติผู้ป่วยภาวะวิกฤตของ อุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิ และกรอบแนวคิดของมอลเตอร์ (Molter) และ ดาเลย์ (Daley) ซึ่งประกอบด้วยความต้องการ 5 ด้าน ได้แก่ ความต้องการลดความวิตกกังวล ความต้องการข้อมูล ความต้องการใกล้ชิดผู้ป่วย ความต้องการกำลังใจและการระบายความรู้สึก และความต้องการส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ป่วย มีความต้องการในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และในความต้องการทั้ง 5 ด้าน สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ความต้องการลดความวิตกกังวล รองลงมา คือ ความต้องการข้อมูล ส่วนความต้องการที่สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตให้ความสำคัญน้อยที่สุด คือ ความต้องการกำลังใจและระบายความรู้สึก ผลจากการศึกษาวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตได้ตรงกับความต้องการจริง

Keywords: วิตกกังวล, ซึมเศร้า, anxiety, depression, depress, การสูญเสียการตั้งครรรภ์, แท้ง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000072

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -