ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ประทีป มาร์ตินโกมาศ

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการวิจัยเพื่อเผ้าระวังรักษาคุณภาพเยาวชนไทย : กรณีศึกษาตัวอย่างนักเรียน-นักศึกษาภาคปกติในทุกสังกัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และทบวงมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546 (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร. หน้า 35-51.

รายละเอียด / Details:

จากการวิจัยเพื่อประเมินการจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง/ใช้สารเสพติดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาภาคปกติในทุกสังกัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และทบวงมหาวิทยาลัยใน 56 จังหวัด ทั่วประเทศจำนวน 39,440 คน (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบคน) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 -15 เมษายน 2546 พบผลวิจัยที่สำคัญดังนี้ 1. ในปี พ.ศ. 2545 มีจำนวนผู้เกี่ยวข้อง (รวมผู้ใช้/ผู้ค้า) กับสารเสพติดทุกชนิดโดยนับรวมเหล้า บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สปาย ตลอดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาในกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 2,033, 072 (สองล้านสามหมื่นสามพันเจ็ดสิบสองคน) ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 2,700,049 (สองล้านเจ็ดแสนสี่สิบเก้าคน) อย่างไรก็ตามจำนวนนักเรียนนักศึกษาภาคปกติที่เกี่ยวข้องกับสารเพสติด โดยไม่นับรวมเหล้า บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สปาย ตลอดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 433,542 คน (สี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบสองคน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 374,653 คน (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบสามคน) 2. เมื่อพิจารณาเฉพาะจำนวนผู้ใช้สารเสพติดทุกชนิดโดยนับรวม เหล้า บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สปาย ตลอดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาในกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 1,935,595 คน (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าคน) อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ใช้สารเสพติด ไม่นับรวมเหล้า บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สปาย ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 235,176 คน (สองแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกคน) และผู้ใช้สารเสพติดไม่รวม เหล้า บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สปาย ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 102,665 คน (หนึ่งแสนสองพันหกร้อยหกสิบห้าคน) 3. จำนวนผู้ใช้ยาบ้าตลอดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาในกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 90,294 คน (เก้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบสี่คน) อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ใช้ยาบ้าในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 45,953 คน ( สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสามคน) ในขณะที่จำนวนผู้ใช้ยาบ้าในรอบ 30 วันที่ผ่านมามีจำนวน ทั้งสิ้น 23,046 คน ( สองหมื่นสามพันสี่สิบหกคน)

Keywords: สารเสพติด, เยาวชนไทย, นักเรียน, นักศึกษา, ยาเสพติด, เหล้า, บุหรี่, เบียร์, ไวน์, การเฝ้าระวัง, คุณภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Code: 0000959

ISSN/ISBN: -

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper.

Download: -