ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วงเดือน สุนันตา

ชื่อเรื่อง/Title: ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ตุลาคม 2544, 73 หน้าบ

รายละเอียด / Details:

ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพเป็นความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะของตนเองตามคุณลักษณะที่วิชาชีพนั้นกำหนดหรืคาดหวังไว้ การที่บุคคลมีภาพลักษณ์ตนเองใกล้เคียงกับคุณลักษณะที่กำหนดหรือคาดหวังไว้ บุคคลนั้นจะมีการกระทำที่เหมาะสมและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพได้ การวิจัยครั้งนี้มีวัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงและในอุดมคติของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล จำนวน 311 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงและภาพลักษณ์ตนเอง เชิงวิชาชีพในอุดมคติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดภาพลักษณ์วิชาชีพของสตราเซน และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.98 และ 0.99 และค่าความเชื่อมั่นจากการทดสอบซ้ำเท่ากับ 0.86 และ 0.89 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายและการทดสอบค่าที ผลการวิจัยบว่า คะแนนเฉลี่ยภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงโดยรวมและรายด้านของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับภาพลกษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพในอุดมคติโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี และความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงและในอุดมคติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t=26.72) ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการบำรุงรักษาและเสริมสร้างภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวชต่อไปในอนาคต

Keywords: พยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ, ภาพลักษณ์, พยาบาลจิตเวช, nurse, psychiatric nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Code: 000136

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์

Download: -