ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: เพลินพิศ จันทรศักดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวกับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่น:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541, 171 หน้า.บ

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวของเด็กวัยรุ่น สุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่น และความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวกับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจำนวน 246 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมัธยฐาน ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาปรากฎว่าพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวในส่วนของคุณภาพการสื่อสารของบิดาอยู่ในระดับปานกลางของมารดาอยู่ในระดับสูง รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวเป็นแบบเน้นเหตุผล สุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นพบว่าอารการซึมเศร้ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยสถานภาพสมรสของบิดามีความสัมพันธ์กับคุณภาพการสื่อสารในครอบครัว ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีบุตรมีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของวัยรุ่นในด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับคนอื่น ความรู้สึกเกลียดชังไม่เป็นมิตร และอาการทางจิต นอกจากนี้ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรยังมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการสื่อสารในครอบครัวของบิดาและมารดา คุณภาพการสื่อสารในครอบครัวของบิดามีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นในด้านความรู้สึกเกลียดชังไม่เป็นมิตรคุณภาพการสื่อสารในครอบครัวของมารดามีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นในด้านความรู้สึกไม่ชอบการติดต่อกับคนอื่น ด้านซึมเศร้า และด้านความรู้สึกเกลียดชังไม่เป็นมิตร ข้อเสนอแนะ ควรมีการส่งเสริมด้านทักษะการสื่อสารในครอบครัว และส่งเสริมความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ แก่เด็กวัยรุ่น ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กวัยรุ่น

Keywords: พฤติกรรม, การสื่อสาร, สุขภาพจิต, วัยรุ่น, behavior, communication, family, adolescence, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Code: 000145

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์

Download: -