ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ธิดา รัตนสมบัติ

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการสร้างและพัฒนาโปรแกรม

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 249. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology = IT) ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ให้สามารถสร้างโฮมเพจหรือฐานข้อมูลบนโฮมเพจ (web database) หรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ทำให้สอดคล้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology = ICT) ของกรมสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมายได้จากการคัดเลือกผู้ที่ปฏิบัติงานประจำกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 คน จาก 12 หน่วยงานของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ในปีงบประมาณ 2546 โดยกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโฮมเพจ หรือฐานข้อมูลบนโฮมเพจ จำนวน 26 ครั้ง ระยะเวลา 3 เดือน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2546 (เป็นโครงการนำร่องในปีงบประมาณ 2546 และจะขยายผลในปีงบประมาณต่อไป) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาโครงการได้แก่ แบบสำรวจความต้องการอบรม IT / ประสบการณ์ด้าน IT / ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้าน IT แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน/ผลการประเมินผู้เรียนแต่ละครั้ง จำนวน 26 ครั้ง แบบประเมินการเข้าอบรมในด้านต่างๆ 8 ด้าน ผลการสำรวจจากแบบสอบถาม 316 ชุด จำนวน 42 หน่วยงาน พบว่ามีบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ที่สนใจด้าน IT ระดับมากที่สุด จำนวน 34 หน่วยงาน ได้รับคัดเลือกมาอบรมโครงการนี้ 12 หน่วยงาน จำนวน 24 คน และสมัครเข้าร่วมอบรมภายหลัง เพิ่มขึ้นเป็น 22 หน่วยงาน จำนวน 40 คน โดยทั้ง 22 หน่วยงาน ไม่เคยสร้างโฮมเพจด้วยตัวเองมาก่อนแต่เมื่อผ่านการอบรมครั้งนี้ สามารถสร้างโฮมเพจของหน่วยงานได้ครบทั้ง 22 หน่วยงานและมี 7 หน่วยงานที่สามารถสร้างฐานข้อมูลบนโฮมเพจ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานประจำ โดยมีศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหม่ๆ ที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใช้ในองค์กรตามนโยบายคุณภาพของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครอบคลุม การเข้าถึงได้ง่าย ตรวจสอบได้ทาง Intranet และ Internet สนับสนุนงาน ICT ตามนโยบายของกรมสุขภาพจิตและรัฐบาลต่อไป สำหรับผลงานของ 7 หน่วยงานจะนำเสนอเป็นตัวอย่างบางหน่วยงานในการประชุมวิชาการ

Keywords: พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น, เทคโนโลยี, สารสนเทศ, IT, information technology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 000000102

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -