ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วาสนา ศรมณี และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ข้อสังเกตด้านสังคมและจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กที่เป็นโรคจิตกับพ่อแม่ที่เป็นโรคจิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2517, หน้า 9-19.

รายละเอียด / Details:

สรุป ผลการศึกษาถึงสาเหตุจากสิ่งแวดล้อม ในด้านจิตวิทยา และสังคมของครอบครัวที่พ่อหรือแม่และลูกเป็นโรคจิต จาก 11 ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เป็นโรคจิตเภทและลูกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิต การศึกษาได้มีจุดมุ่งหมาย 5 ประการ 1. เพศของเด็ก และพ่อแม่ที่มีอาการพบว่าถ้าแม่เป็น จะมีผลต่อทั้งลูกชายและลูกสาวเท่าๆ กัน ส่วนถ้าพ่อเป็นจะมีผลต่อลูกชายมากกว่าลูกสาว และจะมีผลต่อลูกน้อยกว่าที่แม่เป็น 2. อันดับบุตร ในเด็กที่เป็นจะพบว่าเป็นกับตำแหน่งลูกคนโต ของทั้ง 2 เพศสูงที่สุด 3. อายุของเด็กที่เริ่มแล้วในอาการที่ปรากฎ มักจะตกอยู่ในวัยก่อนแรกรุ่นขึ้นไป 4. อายุของเด็กที่พ่อหรือแม่เริ่มมีอาการ พบว่าถ้าแม่เกิดอาการทางจิตก่อนมีบุตรและรวมระยะต้นของการเลี้ยงดูลูก หรือเท่ากับอายุเด็กตั้งแต่เกิดจน 5 ขวบ จะมีโอกาสที่จะเกิดอาการทางจิตของลูกตามแม่ได้มากที่สุด แต่จะไม่ปรากฎกับเด็กอายุเท่ากันนี้เลยในรายที่พ่อเป็น 5. ลักษณะอื่นและความสัมพันธ์ในครอบครัวเหล่านี้ พบว่า - ทุกครอบครัวยังรวมกันอยู่ ไม่มีการแยกจากกันเป็นระยะยาวนาน - ฐานะทางเศรษฐกิจจะต่ำเป็นส่วนใหญ่ - ขนาดครอบครัวใหญ่ ประมาณ 5-9 คน - การศึกษา จัดอยู่ในระดับต่ำ - ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีเด็ก 2 รายแสดงอาการไม่ต้องการโดยเฉพาะลูกชายต่อพ่อ - มี 2 รายที่เด็กมีอาการของ Folie a deux มีเฉพาะในรายที่แม่เป็น - ทัศนคติของแม่ที่เป็นจะดีต่อลูกที่มีอาการทางจิตเป็นพิเศษ ส่วนพ่อที่มีลูกชายเป็นด้วยกลับไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันเลย - ทัศนคติของสมาชิกในครอบครัวต่อเด็กที่มีอาการทางจิตแล้วจะดีมาก ทุกคนให้ความเห็นใจและเอาใจใส่ที่ดีต่อเด็ก.

Keywords: จิตวิทยา, เด็ก, เด็กโรคจิต, พ่อแม่โรคจิต, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2517

Address: จิตแพทย์, นักสังคมสงเคราะห์, นักจิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 0075

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: สรุป รายงานวิจัย: วารสารวิชาการ

Download: -