ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: มงคล มณฑา

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาถึงภูมิหลังของคนไข้ติดยาเสพติดชาย

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2517, หน้า 9-19.

รายละเอียด / Details:

สรุป จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า เชาว์-ปัญญาของผู้ติดยาเสพติดส่วนมากจะอยู่ในระดับค่อนข้างทึบ (Dull Normal) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้เขาทำตามคนอื่น และถูกชักชวนได้ง่าย ระดับการศึกษาอยู่ในขั้นต่ำ อาชีพที่ทำอยู่เป็นประเภทรับจ้างทั่วไป ไม่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพมากนัก มีแนวโน้มว่าวัยรุ่นจะใช้ยาเสพติดมากขึ้น ยาเสพติดที่ยังเป็นปัญหาอันดับหนึ่ง ได้แก่ ยาเสพติดประเภทฝิ่น และอนุพันธ์ของฝิ่น โดยเฉพาะเฮโรอีน ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้ยาเสพติดร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น และจะเริ่มติดตั้งแต่ได้เสพเป็นครั้งแรก ส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับว่าติดในระยะเวลาเริ่มต้นเสพใหม่ๆ จนกว่าจะถูกจับได้หรือร่างกายทรุดโทรมจนไม่สามารถจะดำรงชีวิตได้เช่นปกติ อาจเป็นเพราะไม่มีเงินซื้อเสพหรือถูกพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ครู อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองบังคับให้มาอดก็ตาม จึงจะยอมรับการรักษาตัว แต่ความตั้งใจรับการรักษาอย่างแท้จริงมีไม่มากนัก สาเหตุในการใช้ยาเสพติด มิใช่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงพื้นฐานของบุคลิกภาพเดิมเป็นส่วนประกอบด้วย ผู้ติดยาเสพติดมักจะเป็นคนที่มีบุคลลิกภาพที่อ่อนแอ ชอบพึ่งผู้อื่นอยู่เสมอ สาเหตุในการกลับไปเสพอีกหลังจากเคยรักษาตัวหรืออดเองได้แล้วเป็นเรื่องบุคลิกภาพ สิ่งแวดล้อม ระดับสติปัญญา และสภาพครอบครัวของผู้นั้น ซึ่งมีความสำคัญพอๆ กันในด้านวิธีการรักษา ถือว่าการรักษายาเสพติดแบบหลักสากลทั่วไป ควรให้คนไข้พักรักษาตัวอยู่ในเขตเฉพาะ โรงพยาบาล หรือสถานรักษาที่มีหลักการรักษาขั้นฟื้นฟูสภาพจิต (Rehabilitation) ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดกว่าวิธีอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษนี้ จะต้องร่วมมือด้วยกันทุกฝ่าย ทั้งทางการปราบปราม การรักษา และการป้องกัน สำหรับการป้องกันนั้น สุขภาพจิตที่ดีในครอบครัว จะมีส่วนช่วยขจัดปัญหานี้ได้อย่างมาก หากสภาพในครอบครัวมีความสุข พ่อแม่เลี้ยงลูกอย่างอบอุ่น เด็กที่จะเติบโตขึ้นก็มีบุคลิกภาพที่แข็งแกร่ง ปรับตัวได้ดีในสังคม และไม่ต้องพึ่งยาเสพติดเมื่อเกิดมีปัญหาทางใจ.

Keywords: คนไข้ติดยาเสพติดชาย, ผู้ติดยาเสพติด, สารเสพติด, เชาว์ปัญญา, ยาเสพติด, เฮโรอีน, ฝิ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2517

Address: นักจิตวิทยาเอก ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมการแพทย์

Code: 0076

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: สรุป รายงานวิจัย: วารสารวิชาการ

Download: -