ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: กิติกร มีทรัพย์

ชื่อเรื่อง/Title: งานวิจัยสุขภาพจิตเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น:เรื่องความสุขจากการพนัน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2540 - มกราคม 2541 หน้า 56-75

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัยก็เพื่อจะค้นหาว่าการพนันจูงใจให้คนติดการเล่นพนันได้อย่างไร ทั้งๆ ที่การพนันเป็นอบายมุข ผิดกฎหมาย และมีผลกระทบต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมาอีกมาก ทั้งตัวผู้เล่นเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวมด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการจัดกลุ่มฟ้าใส การสัมภาษณ์ระดับลึก และการสังเกต พบว่า การพนันจูงใจคนเล่นหรือนักพนัน 3 ประการคือ ให้ความสุขพึงพอใจทางอารมณ์ ทั้งในระดับจิตสำนึกและระดับจิตใต้สำนึก ให้ความสุขพึงพอใจทางสังคม และให้ความสุขทางการรับรู้ เชาวน์ปัญญา การยุติการเล่นพนันของคนจะสำเร็จได้ต้องเข้าใจความสุขพึงพอใจสามประการนี้โดยจัดกิจกรรมใหม่ที่ให้ความสุขพึงพอใจได้มากกว่ามาทดแทน ทั้งนี้ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 2 ราย ประกอบในรายงานนี้ด้วย

Keywords: สุขภาพจิต, สุขภาพจิตเชิงวัฒนธรรม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ความสุขจากการพนัน, ความสุข, พนัน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000429

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format