ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ทวีพร อุณจักร

ชื่อเรื่อง/Title: การตรวจหามอร์ฟีนและเมธาโดนในปัสสาวะ โดยมินิทินแลย์โครมาโทกราฟี

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2530. หน้า 53-58.

รายละเอียด / Details:

ได้นำวิธีมินิทินแลย์โครมาโทกราฟี (มินิ ทีแอลซี) มาใช้ในการตรวจหาสารเสพติดประเภทมอร์ฟินและเมธาโดนในปัสสาวะ โดยนำปัสสาวะมาทำให้เป็นด่างก่อนและสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ แยกสารละลายในชั้นนี้มาระเหยให้แห้ง มากากที่เหลือมาวิเคราะห์โดยวิธีมินิ ทีอปลซี ซึ่งวิธีนี้สามารถแยกสารและมีความไวในการทดสอบเท่าเทียมกับวิธี ทีแอลซี มาตรฐาน โดยเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าใช้เวลาเร็วกว่า และวิธีการง่ายกว่ามาก

Keywords: การตรวจหาสารเสพติดประเภทมอร์ฟินและเมธาโดนในปัสสาวะ, ยาเสพติด, สารเสพติด, การตรวจทางห้องทดลอง, มอร์ฟีน, เมธาโดน, ปัสสาวะ, ยาเสพติด, morphine, methadont

ปีที่เผยแพร่/Year: 2530

Address: ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

Code: 00885

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: สรุป รายงานวิจัย: วารสารวิชาการ

Download: -