ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พัชรินทร์ วนิชานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: โรคทางจิตในผู้ป่วยนอกสูงอายุของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนมิถุนายน 2528 ถึงเดือนพฤษภาคม 2529.

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2530, หน้า 341-348.

รายละเอียด / Details:

ผู้รายงานได้ศึกษาย้อนหลังจากรายงานผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นผู้ป่วยใหม่สูงอายุมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในเวลาราชการ ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2528 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2529 ผู้ป่วยทั้งหมดมีจำนวน 302 ราย การวินิจฉัยใช้หลักเกณฑ์ของ DSM-III ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ed3) การศึกษานี้พบว่าผู้ป่วยสูงอายุทั้งสิ้น 302 ราย เป็นผู้ชาย 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.02 และ ผู้ป่วยหญิง 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.98 พบว่ากลุ่มโรคจิตเวชที่พบบ่อยที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ Affective Disorders (ร้อยละ 24.2) Organic Mental Disorders (ร้อยละ 22.8) Neurotic Disorders (ร้อยละ 14.6) และ Paranoid Disorders (ร้อยละ 9.3) ตามลำดับ ในกลุ่มของ Affective Disorders พบว่ามี Major depression และ Dysthymic disorders สูงสุด(ร้อยละ 20.9ของผู้ป่วยสูงอายุทั้งหมด) ในกลุ่มของ Neurotic Disorders พบว่า Anxiety States มาก ที่สุด (ร้อยละ 12.9 ของผู้ป่วยสูงอายุทั้งหมด) และในกลุ่มของ Organic Mental Disorders พบว่ามี Primary degenerative dementia และ dementia มากที่สุด คือ ร้อยละ 11.6 ของผู้สูงอายุทั้งหมด

Keywords: โรคทางจิต, ผู้สูงอายุ, จิตเวช, โรคจิต, ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2530

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 00886

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -