ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ประวิณ สินเศรษฐกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้ความสามารถในการใช้คู่มือประเมินเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับกรมการแพทย์ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2530. หน้า 115-121

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้ความสามารถในการใช้คู่มือประเมินเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับกรมการแพทย์ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล ระหว่างก่อนการอบรม หลังการอบรม และหลังจากได้รับการติดตามผลแล้ว โดยได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า "เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลที่เข้ารับการอบรมการใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับกรมการแพทย์ มีความรู้ความสามารถในการใช้คู่มือระหว่างก่อนการอบรม หลังการอบรม และหลังการติดตามผลแตกต่างกัน" กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลในเขตอำเภอจอมแทง ฮอด ดอยเต่า แม่แจ่ม และอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชาย 15 คน และหญิง 15 คน วิธีการศึกษาโดยการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้มีความรู้ความสามารถในการใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับกรมการแพทย์ และติดตามผลหลังจากที่ได้อบรมไปแล้ว วิธีการประเมินได้ใช้ข้อทดสอบ และแบบสอบถามทำการประเมินก่อนการอบรม หลังการอบรม และหลังการติดตามผล ในการเปรียบเทียบความรู้ความสามารถการใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับกรมการแพทย์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล ระหว่างก่อนการอบรม หลังการอบรม และหลังการติดตามผล ผลการวิจัยพบว่า 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล มีความรู้ความสามารถในการใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับกรมการแพทย์ หลังการอบรมและหลังการติดตามผลสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรม ซึ่งการวิจัยนี้ได้สนับสนุนสมมติฐานที่ได้กำหนดไว้ 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล มีความรู้ความสามารถในการใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับกรมการแพทย์ หลังการอบรมและหลังการติดตามผลไม่แตกต่างกันเลย

Keywords: เชาวน์ปัญญา, เด็ก, คู่มือประเมินเชาวน์ปัญญาเด็ก, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล, ความรู้ความสามารถในการใช้คู่มือ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2530

Address: ฝ่ายจิตวิทยา โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Code: 00889

ISSN/ISBN: -

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -