ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สาคร ดีสุวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้ ทัศนคติ และการนำวิธีการป้องกันปฏิสนธิมาใช้ในการวางแผนครอบครัวของผู้ป่วยหลังคลอดบุตรในโรงพยาบาลราชวิถี

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 9, กันยายน 2530. หน้า 477-484

รายละเอียด / Details:

ได้ทำการสัมภาษณ์สตรีหลังคลอดในโรงพยาบาลราชวิถี โดยวิธีสุ่มตัวอย่างจำนวน 2,000 ราย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2529 คิดเป็นร้อยละ 10.1 ของสตรีหลังคลอดทั้งหมดส่วนใหญ่เชื้อชาติไทย และศาสนาพุทธ ภูมิลำเนาอยู่ตามต่างจังหวัด ถึงร้อยละ 44.7 อายุเฉลี่ย 24.3+-5.0 ปี มีบุตร 1.6+-0.8 คน รายได้เฉลี่ย 3,253+-1,983.1 บาทต่อเดือน เคยทำแท้งมาแล้วร้อยละ 6.9 และมีความต้องการที่จะคุมกำเนิดหลังคลอดถึงร้อยละ 82.3 ส่วนใหญ่ต้องการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดและเมื่อมีบุตรเพียงพอแล้วต้องการทำหมันถึงร้อยละ 72.6 ฉะนั้นการให้ความรู้แก่สตรีที่มาฝากครรภ์หลังคลอดบุตรจึงมีความจำเป็นเพื่อกระตุ้นให้สตรีเหล่านั้นยอมรับวิธีใดวิธีหนึ่งและนำไปปฏิบัติก่อนที่จะมีการรตั้งครรภ์ต่อไป

Keywords: ความรู้ ทัศนคติ, สุขภาพจิต, สตรีหลังคลอด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2530

Address: งานวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลราชวิถี

Code: 00898

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -