ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อัมพร โอตรกูล

ชื่อเรื่อง/Title: การอพยพโยกย้ายที่อยู่และสุขภาพจิตของผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2530. หน้า 679-685.

รายละเอียด / Details:

ศึกษาการอพยพโยกย้ายที่อยู่ว่ามีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตหรือไม่ โดยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร และประเมินสุขภาพจิตโดยใช้แบบสอบถามของ P.L. Berkman จำนวน ตัวอย่างที่ศึกษา 195 คน เป็นชาย 159 คนและหญิง 36 คน มีอายุระหว่าง 15-58 ปี ซึ่งประมาณร้อยละ 96 ของตัวอย่างเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างจังหวัด แล้วอพยพโยกย้ายมาทำงานในกรุงเทพมหานครเกิน 1 ปี พบว่าสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับอายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และความบ่อยของการโยกย้ายที่อยู่ ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 53.9) ของผู้ใช้แรงงานหาทางแก้ปัญหาสุขภาพจิตในทางที่เหมาะสม และมีร้อยละ 16.5 ที่เลือกวิธีแก้ปัญหาสุขภาพจิตในทางที่ไม่เหมาะสม

Keywords: สุขภาพจิต, ผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง, การอพยพ, labour, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2530

Address: ภาควิชาอนามัยแม่และเด็ก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00899

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -