ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: หทัยรัตน์ ชื่นจิตร

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะทางอารมณ์ การแสดงบทบาทและสัมพันธภาพในคู่พี่น้องระหว่างเด็กวัยเรียนที่มีพี่น้องเจ็บป่วยด้วยโรคหอบหืด และที่มีพี่น้องสุขภาพดี

แหล่งที่มา/Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2546, หน้า 13-31

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาวะทางอารมณ์ การแสดงบทบาท และสัมพันธภาพในคู่พี่น้องระหว่างเด็กวัยเรียนที่มีพี่น้องเป็นโรคหอบหืด และที่มีพี่น้องสุขภาพดี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บิดาหรือมารดาของเด็กป่วยโรคหอบหืดเด็กวัยเรียนที่มีพี่น้องป่วยจำนวนกลุ่มละ 60 ราย และบิดาหรือมารดาของเด็กสุขภาพดีและเด็กวัยเรียนที่มีพี่น้องสุขภาพดี จำนวนกลุ่มละ 60 ราย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว แบบสัมภาษณ์สภาวะทางอารมณ์ การแสดงบทบาทและสัมพันธภาพในคู่พี่น้องของเด็กวัยเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นอิสระต่อกัน (Independent T-Test) ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยสภาวะทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียนที่มีพี่น้องป่วยต่ำกว่าเด็กที่มีพี่น้องสุขภาพดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คะแนนเฉลี่ยการแสดงบทบาทในบ้านของเด็กที่มีพี่น้องป่วยสูงกว่าเด็กที่มีพี่น้องสุขภาพดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คะแนนเฉลี่ยการแสดงบทบาทในโรงเรียน และสังคมของเด็กที่มีพี่น้องป่วยต่ำกว่าเด็กที่มีพี่น้องสุขภาพดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และคะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพในคู่พี่น้องป่วยต่ำกว่าเด็กที่มีพี่น้องสุขภาพดีอย่างมีนัยสำคัญทางถสิติที่ระดับ .001

Keywords: สภาวะทางอารมณ์, การแสดงบทบาท, สัมพันธภาพในคู่พี่น้อง, เด็กวัยเรียนที่มีพี่น้องป่วยเป็นโรคหอบหีด, เด็กวัยเรียนที่มีพี่น้องสุขภาพดี, การพยาบาล, สุขภาพจิต, เด็กวัยเรียน, อารมณ์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลกุมารเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม

Code: 100010

ISSN/ISBN: 0858-4338

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -