ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วราภรณ์ ตั้งตรงไพโรจน์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเป็นซ้ำของโรคจิตเภท ในสถาบันประสาทวิทยา

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 9, กันยายน 2541, หน้า 507-513.

รายละเอียด / Details:

ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2541 ได้ทำการศึกษาแบบ case-control study ในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการกลับเป็นซ้ำ 100 ราย และผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่มีอาการกลับเป็นซ้ำ 100 ราย ที่มารับการรักษาสม่ำเสมอที่สถาบันประสาทวิทยาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยการตรวจสภาพจิต และให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการกลับเป็นซ้ำของโรคจิตเภท ทำการวิเคราะห์ข้อมูลค่าความเสี่ยง odds ratio ที่ระดับความเชื่อมั่น พบว่ามีปัจจัยในการป้องกันซ้ำของโรคจิตเภทที่มีนัยสำคัญทางสถิติเพียง 3 ปัจจัย คือ ความสม่ำเสมอในการรับประทานยา การใช้กลไกทางจิตที่ดี และการตอบสนองต่อยาดี ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Keywords: โรคจิตเภท, ผู้ป่วยจิตเภท, ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเป็นซ้ำ, โรคจิต, จิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กลุ่มงานจิตเวช สถาบันประสาทวิทยา

Code: 000000022

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -