ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ภัทรอำไพ พิพัฒนานานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาแบบวัดภาระของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: Thai Journal of Nursing Research, Vol. 7, No. 1, January-March 2003. Page 37-48.

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช แบบวัดภาระในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉบับนี้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีการพยาบาลของโอเรมร่วมกับการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ดูแลแบบเจาะลึก ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 18 ข้อ แบบวัดที่สร้างขึ้นได้รับการทดสอบในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่พาผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลในภาคกลางของประเทศไทย และเป็นผู้ที่ให้การดูแลผู้ป่วยติดต่อกันอย่างน้อย 1 ปี จำนวน 566 ราย ความเชื่อถือได้และความตรงของแบบวัดได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานของการทดสอบแบบวัดทางจิตวิทยา ผลการทดสอบพบว่าแบบวัดที่สร้างขึ้นมีทั้งความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสร้าง โดยมีค่าความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 1 และน้ำหนักรายข้อ (Item factor loading) มากกว่า 0.30 ทุกข้อ แบบวัดทั้งฉบับมีค่าความเชื่อถือได้ 0.92 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ กิจกรรม การดูแลกิจวัตรประจำวัน การบำบัด การช่วยเหลือให้ผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา และการทำหน้าที่แทนผู้ป่วยแบบวัดภาระในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสามารถใช้ในการประเมินสถานการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแลผู้ป่วยประเภทอื่นที่มีสถานการณ์คล้ายกัน นอกจากนี้เครื่องมือนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการจัดโปรแกรมให้การช่วยเหลือเพื่อลดภาระของผู้ดูแลอีกด้วย

Keywords: การพัฒนาเครื่องมือ, แบบวัดภาระในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ดูแลความเชื่อถือได้ความตรง, การพยาบาลจิตเวช, โอเร็ม, จิตเวช, orem's theory, orem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 100012

ISSN/ISBN: 0859-7685

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -