ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: โสเพ็ญ ชูนวล

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพยาบาลที่ได้รับในระยะคลอด

แหล่งที่มา/Source: Thai Journal of Nursing Research, Vol. 7, No. 2, April-June 2003. Page 83-92.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของสตรีไทยต่อการพยาบาลที่ได้รับในระยะคลอดจากโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงหลังคลอดทั้งหมด 525 คน ซึ่งคลอดบุตรในช่วงเดือนธันวาคม 2543 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2544 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ 3 ชุดได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอด แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการสุขภาพที่ได้รับในระยะคลอด และแบบสัมภาษณ์การรับรู้ภาวะเครียด แบบสัมภาษณ์ทั้ง 3 ชุด ใช้รวบรวมข้อมูลในระยะหลังคลอด 12 ชั่วโมง สำหรับหญิงหลังคลอดที่คลอดปกติ และใช้ระยะเวลาหลังคลอด 24 ชั่วโมง สำหรับหญิงหลังคลอดที่ได้รับการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้อง ข้อมูลบางส่วนได้จากการรวบรวมจากบันทึกทางการพยาบาลของหญิงหลังคลอดและทารกแรกคลอด หญิงหลังคลอดส่วนใหญ่ 68.5% มีระดับความพึงพอใจต่อการพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง แต่เกือบ 15% ของหญิงหลังคลอดไม่พึงพอใจต่อการพยาบาลที่ได้รับ นอกจากนี้พบว่ามี 7 ปัจจัยที่เป็นตัวทำนายที่ดีและสามารถอธิบายความพึงพอใจต่ออาการพยาบาลได้ถึง 45% ได้แก่ ความคาดหวังของมารดาเกี่ยวกับเพศของบุตร คะแนนแอพการ์นาทที่ 1 ความสะอาดของห้องคลอด การเข้าถึงบริการ/ความสะดวกสบาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา และระดับความเครียด

Keywords: ความพึงพอใจของผู้ป่วย, การพยาบาล, ระยะคลอด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวช และผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Code: 100016

ISSN/ISBN: 0859-7685

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -