ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: นิภา นิยมไทย

ชื่อเรื่อง/Title: ระยะเวลาในการดูแล เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในครอบครัว ความเข้มแข็งในครอบครัว และความผาสุกของญาติผู้ดูแลผู้เป็นอัมพาต

แหล่งที่มา/Source: Thai Journal of Nursing Research, Vol. 7, No. 2, April-June 2003. Page 93-104

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความสามารถในการทำนายของตัวแปรระยะเวลาในการดูแล เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในครอบครัว และความเข้มแข็งในครอบครัวต่อความผาสุกของญาติผู้ดูแลผู้เป็นอัมพาต กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ดูแลผู้เป็นอัมพาตที่อยู่ที่บ้านหลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมานานกว่า 1 เดือน จำนวน 120 คน ผลการศึกษาพบว่า ญาติผู้ดูแลรับรู้ว่ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในครอบครัวอยู่ในระดับต่ำ มีความเข้มแข็งในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง และมีความผาสุกอยู่ในระดับค่อนข้างดี ความผาสุกของญาติผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในครอบครัว (r=-.49, p‹.01) แต่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเข้มแข็งในครอบครัว (r=.44, p<.01) และเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเข้มแข็งในครอบครัว (r=-.41, p<.01) ส่วนระยะเวลาในการดูแลไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรดังกล่าวข้างต้น เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในครอบครัวและความเข้มแข็งในครอบครัวทำนายความผาสุกของญาติผู้ดูแลได้ ร้อยละ 31 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินครอบครัวผู้เป็นอัมพาต และวางแผนส่งเสริมญาติผู้ดูแลในการปรับตัวเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ความเครียดเป็นผู้ดูแลผู้เป็นอัมพาตที่อยู่ที่บ้าน

Keywords: ความผาสุก, ความสุข, สุขภาพจิต, ญาติผู้ดูแล, ครอบครัว, ความเข้มแข็งในครอบครัว

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Code: 100018

ISSN/ISBN: 0859-7685

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -