ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ชญานิน บุญพงษ์มณี

ชื่อเรื่อง/Title: ความท้าทายของระเบียบวิธีวิจัยต่อกระบวนทัศน์ความเครียด

แหล่งที่มา/Source: Thai Journal of Nursing Research, Vol. 7, No. 3, July-September 2003. Page 226-230.

รายละเอียด / Details:

ระเบียบวิธีวิจัยที่ท้าทายและต้องให้ความสำคัญในงานวิจัย กระบวนทัศน์ความเครียดประกอบด้วย การใช้เครื่องมือวิจัยที่มีความซ้ำซ้อนในการวัดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม (confounded measures) ประสบการณ์ชีวิต (life experience) หรือความลำเอียงในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (self selection of events) และอคติในการตอบแบบสอบถาม (biased reporting of events) กลวิธีในการลดจุดอ่อนของระเบียบวิธีการวิจัย คือ 1. การเลือกเครื่องมือวิจัยที่ไม่มีความซ้ำซ้อนในการวัดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 2. การตัดข้อคำถามที่มีการซ้ำซ้อนกันออกจากเครื่องมือวิจัยที่ใช้วัด 3. การใช้เครื่องมือวิจัยวัดความเครียดที่มีความเป็นรูปธรรม เมื่อต้องการวัดการรับรู้ความเครียดที่เป็นนามธรรม 4. การใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า แทนการใช้การตอบแบบสอบถามด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจัย เนื่องจากการใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายอาจให้ผลการวิจัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษากระบวนทัศน์ความเครียด นักวิจัยควรระบุข้อจำกัด และจุดแข็งของระเบียบวิธีการวิจัยที่ส่งผลต่อการวิจัย นอกจากนี้นักวิจัยควรกล่าวถึง วิธีการแก้ปัญหาอันเกิดจากจุดอ่อนของระเบียบวิธีการวิจัยนั้นๆ ที่มีความเหมาะสมเจาะจงด้วย

Keywords: กระบวนทัศน์ความเครียด, ความท้าทายของระเบียบวิธีวิจัย, ความเครียด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและการดุงครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรฺ์

Code: 100023

ISSN/ISBN: 0859-7685

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -