ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: เยาวเรศ เอื้ออารีเลิศ

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์การ ความคล้ายคลึงในเจตคติต่องาน กับการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2546, หน้า 33-34

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์การ ความคล้ายคลึงในเจตคติต่องานกับการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์ และศึกษาตัวแปรที่ร่วมทำนายการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศูนย์ 15 แห่ง จำนวน 342 คน ได้จากการสุ่มแบบ แบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามความยุติธรรมในองค์การ แบบสอบถามความคล้ายคลึงในเจตคติต่องาน และแบบสอบถามการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า มีค่าเท่ากับ 0.91 0.71 และ 0.96 ตามลำดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโดยรวมอยู่ในระดับสูง (X= 131.57, SD.=17.32) ความยุติธรรมในองค์การด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อการมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=.817 p ‹ .001) ความคล้ายคลึงในเจตคติต่องาน ความยุติธรรมในองค์การด้านกระบวนการ และความยุติธกรรมในองค์การด้านผลตอบแทนมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิอติ (r=.654p<.001,.647 p<.001 และ .348p< .001 ตามลำดับ) กลุ่มตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ความยุติธรรมในองค์การด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ความคล้ายคลึงในเจตคติต่องาน และความยุติธรรมในองค์การด้านกระบวนการ โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 72 (R2 = 0.72, F = 218.42 p< .001) ผลงานวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ความยุ๖ธรรมในองค์การด้านผลตอบแทน ความยุติธรรมในองค์การด้านกระบวนการ ความยุติธรรมในองค์การด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและความคล้ายคลึงในเจตคติต่องาน มีความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ และผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการบริหารงานของผู้บริหารการพยาบาลในองค์การพยาบาลต่อไป

Keywords: การรับรู้, พยาบาล, เจตคติ, หัวหน้าหอผู้ป่วย, ความยุติธรรม, ผลตอบแทน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ

Code: 100024

ISSN/ISBN: 0858-1231

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -