ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: รักสุดา กิจอรุณชัย

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2545, หน้า 67-76.

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ โดยการทำงานในอารักษ์ของโรงพยาบาลศรีธัญญา (ร้านเพื่อน) ต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถทางทักษะต่างๆ โดยทำการประเมินผู้ป่วยซึ่งทำงานในโครงการนาน 6 เดือน ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 27 ราย ก่อนและหลังเข้าโครงการ โดยใช้แบบประเมินสมรรถภาพของศูนย์พัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม โรงพยาบาลศรีธัญญา ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 6 ด้าน ได้แก่ ทักษะการดูแลตนเอง ทักษะการอยู่ร่วมกันภายในบ้าน ทักษะทางสังคม ทักษะการงาน ทักษะการพักผ่อน และทักษะการใช้ชีวิตในชุมชน ผลการศึกษาพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของคะแนนความสามารถทางทักษะทั้ง 6 ด้าน อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะทักษะการงานและทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นมากกว่าทักษะด้านอื่น สรุปโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ โดยการทำงานในอารักษ์ของโรงพยาบาลศรีธัญญา (ร้านเพื่อน) สามารถเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าร่วมโครงการ

Keywords: การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ, การทำงานในอารักษ์, ผู้ป่วยจิตเวช, ศรีธัญญา, ฟื้นฟูสมรรถภาพ, จิตเวช, โรคจิต, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 100031

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format